Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

 

Artikel 2 – Bestelling en totstandkoming overeenkomst
a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling via email hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als u geen vaste woon- of verblijfplaats kunt aangeven.
b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.
c. Pre-orders voor nieuwe artikelen op onze website hoeft U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor meerdere items en bijzondere collector items kan een aanbetaling worden vereist bij bestellingen boven € 150,00 of bij speciale, persoonlijke, bestellingen. Naar eigen inzicht kan door D-Toys worden afgeweken van deze regel.

 

Artikel 3 – Prijzen en betalingen
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
-Afhalen á contant op privé adres na afspraak (Bestellingen dienen binnen 14 dagen te worden opgehaald)
-Ideal
-Paypal
-Bancontact/Mister Cash
-Sofort
-Rembours (tot euro 500,- inclusief kosten rembours)
-Overschrijving naar onze Rabobank rekening 395 2765 94. De internationale codes voor deze rekening zijn: IBAN : NL60 RABO 0395 2765 94 BIC: RABONL2U ten name van D-Toys te Breda
d. Betalingen dienen te geschieden binnen 10 dagen. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van D-Toys.
e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen of het artikel onder rembours (betalen aan de bezorger) besteld is.

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
D-Toys blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 5 – Retour zenden en/of ruilen
a. U bent gerechtigd (Wet kopen op afstand) om binnen 14 dagen na levering de artikelen in oorspronkelijke (ongeopende) staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Wij verzoeken u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan D-Toys.
Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retoursaanname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke ongeopende staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening, evenals de verzendkosten voor het vervangende artikel. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
c. Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.
d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
– Het artikel is niet meer compleet of beschadigd;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.
e. In het geval van speciaal voor u bestelde items worden deze niet retour genomen, het betreft hier dan op maat bestelde artikelen.
In dit geval wordt dan uitgegaan van maatwerk en kunnen wij deze niet retour nemen.

Artikel 6 – Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van de fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daarbij inbegrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen of ingrijpen door hogere machten.
c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.
d. D-Toys is in geen enkel geval aansprakelijk voor onjuist doorgegeven adres- en/of contactinformatie door klanten en het daardoor kwijtraken van bestellingen bij de post. U dient zelf de verantwoording te nemen van het juist invullen van uw gegevens.
e. Alle artikelen die in het assortiment van D-Toys zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan deze artikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kan de wederpartij schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen .
f. De inhoud van onze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. D-Toys kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. D-Toys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
g. D-Toys is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door D-Toys zo spoedig mogelijk worden aangepast.
h. D-Toys kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 8 – Geschillen
Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 10 – Vragen
a. D-Toys streeft naar tevreden klanten. Mocht de wederpartij vragen of klachten hebben over de producten en diensten van D-Toys, dan wordt D-Toys daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

 

Over D-Toys

D-Toys is in november 2006 van start gegaan als zijnde een uit de hand gelopen hobby.

Onze doelstelling is om een goede service te bieden aan onze klanten en wij streven ernaar om van elke klant een tevreden klant te maken die een goed gevoel overhoudt aan een aankoop bij D-Toys.

Onze artikelen komen van de beste leveranciers in binnen- en buitenland, D-Toys heeft alleen nieuwe goederen en geen 2e hands tenzij dit duidelijk vermeld staat. D-Toys besteedt haar uiterste zorg aan het juist verpakken en verzenden van een aankoop. Inmiddels heeft D-Toys meer dan duizend tevreden klanten en versturen wij naar meer dan 18 landen wereldwijd.

Met onze jarenlange ervaring in collectibles hopen wij u goed van dienst te mogen zijn.

 

Bedrijfsinformatie:Bankgegevens:
D-ToysRabobank: 395276594
Eigenaar: Dorald van EttenIBAN: NL60 RABO 0395 2765 94
 Don Boscoplein 26BIC: RABONL2U
 The NetherlandsContactinformatie:
KvK: 20128342GSM: +31618052917
BTW: NL140319062B01Email: info@dtoys.nl